INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Drodzy Studenci!
Drodzy Studenci!


Proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Komunikacie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął następujące decyzje:

 

1. Zajęcia należy planować uwzględniając „przyjazne” dla studentów warunki komunikacyjne. Wykaz zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym będzie umieszczony na stronie wydziału i stronach instytutów.

2. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone z wykorzystaniem strumienia audio
i wideo.

3. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem strumienia audio – wideo – do udziału w zajęciach można wykorzystać smartfon.

4. Studenci nieposiadający sprzętu czy łącza internetowego powinni ten fakt zgłosić Dziekanowi. W uzasadnionych przypadkach studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych wykorzystując sprzęt i pomieszczenia uczelni.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w sposób zdalny zgodnie wytycznymi kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ.

6. Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:

7. Dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia Dziekan Wydziału Artystycznego zorganizuje spotkanie informacyjno–adaptacyjne
z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego. Terminy, miejsce oraz program spotkań będą podane w osobnym ogłoszeniu Dziekana Wydziału Artystycznego.

8. W semestrze zimowym wykłady ogólnouczelniane realizowane są wyłącznie w formie zdalnej. Wykłady organizuje dziekan, oferta wydziałowa powinna zostać skierowana tylko do studentów macierzystego wydziału (dotyczy tylko studentów III roku studiów I stopnia).

9. Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia zostanie przeprowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja GSuite – Google Meet).p.o. Dziekan Wydziału Artystycznego
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ
 


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra